Inteligentný internet banking
pre lepší dôchodok
Exkluzívne produkty
tradičného družstva
Navyše 100% zľava z poplatkov
za vykonané platby

27.10.2016 S potešením Vám chceme oznámiť, že 1.11.2016 bude spustená nová verzia CP. V priebehu najbližších dní bude dopracovaný každý chýbajúci detail z pôvodnej verzie. Ďakujeme za pochopenie.

Disclaimer:
Platobné služby pre Naše Finančné Družstvo resp. pre jeho projekt CreditPay vykonáva dcérska spoločnosť družstva NFD a.s. - platobná inštitúcia, so sídlom 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10486/P, regulovaná Národnou Bankou Slovenska, v zmysle udelenej licencie platobnej inštitúcie, číslo: ODB-10851/2014-7. Názov NFD a CLUB NFD sú registrované obchodné značky. Je zakázané používať spomínané obchodné značky bez súhlasu vlastníka. Spoločnosť Naše Finančné Družstvo (ďalej len "NFD") prehlasuje, že táto ponuka služieb CreditPay je iba pre členov CLUBu NFD (združenie fyzických a právnických osôb, z ktorejkoľvek krajiny, ktorí sú už členmi družstva NFD). NFD informuje členov aj odbornú verejnosť, že NFD nevykonáva služby platobného styku podľa § 492/2009, keďže NFD je iba klientom zmluvnej platobnej inštitúcie, ktorá spracováva iba pokyny zmluvného klienta (spoločnosť NFD), odosielané z technickej jednotky CreditPay prepojenej s NFD a.s. (podľa §1 bod 3, písm j) z.492/2009), pričom sa spracovávajú iba pokyny z fin.prostriedkov NFD (ktoré pochádzajú z členských vkladov a zisku NFD, v zmysle Obch.zákona §221 a násl. družstvo môže príjmať vklady od členov). Každý člen NFD musí prejsť procesom KYC (know your customer - poznaj svojho zákazníka), resp. procesom verifikácie a všetky vklady členov podliehajú vnútornému predpisu AML.